Ernæring - fortsatt ingens ansvar?

I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Det skal legges fram en rapport som tar for seg følgende:

  1. Betydningen av å satse på ernæring i utviklingspolitikken
  2. Budsjettsporing av bistandsmidler til ernæringsspesifikke og -sensitive tiltak
  3. Lage en oppdatert oversikt over norsk utviklingspolitikk på området ernæring. Herunder ernæringsrelatert landbrukspolitikk og hvordan ernæring har blitt tatt inn blant hovedprioriteringer i utviklingspolitikken (helse og utdanning).

Rapporten vil inneholde intervjuer med sentrale aktører i UD, Norad, Helse- og omsorgsdepartementet og andre relevante aktører.


Fafo-utgivelser

Fafo-report 2012:55
Liv Elin Torheim, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra
Nutrition within Norwegian development policy

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Eksterne forskere

Liv Elin Torheim, HIOA

Oppdragsgiver(e)

Redd Barna

Forskningstema

Global helse

Prosjektperiode

november 2016
januar 2017