Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren

Beskrivelse av pensjoneringsmønsteret innen det kommunale tariffområdet i 2006. Fra partsammensatt utvalg Pensjon innen KS tariffområde har Oppdragsgiver fått i oppgave å oppdatere Fafo-rapport nr. 509, Pensjonering før fylte 67 år, tidligpensjoneri ng og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002-2004.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2007:39
Christer Hyggen
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Forskningstema

Pensjon
Seniorpolitikk

Prosjektperiode

juni 2007
desember 2007