Fullførte prosjekter

Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon

Fafo vil på oppdrag av KS gi en vurdering av Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeide og håndtering av irregulær innvandring. Hensikten med prosjektet er å gi innspill til hvilke deler av systemene som kan forbedres for å sette Litauen bedre i stand til å møte sine forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen, EU-forpliktelser på asylfeltet og migrasjonsfeltet, samt byrdefordelingsavtalen fra 2015. Prosjektet er finansiert gjennom EØS-midlene (2009-2014).


Fafo-utgivelser

Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
Policy and practice at the edge of the European Union

Prosjektledelse

Anette Brunovskis

Prosjektdeltaker(e)

Anette Brunovskis

Oppdragsgiver(e)

KS

Forskningstema

Arbeidsinnvandring

Prosjektperiode

mai 2017
juni 2017