Pensjoner på børs – hvor risikofylt?

Christer Hyggen

Fafo-notat 2010:04

Nettutgave

Prosjekt: Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Som et resultat av innføringen av obligatorisk tjenestepensjon og framveksten av innskuddsbaserte tjenestepensjoner er det blitt en tettere sammenheng mellom framtidige pensjonsytelser og utvikling i finansmarkedene. Drøyt 850 000 arbeidstakere i privat sektor har nå deler av sine pensjonsmidler eksponert for risiko i markedet ved at de er plassert på individuelle konti med individuelle investeringsvalg. I dette notatet har vi sett nærmere på ulike former for risiko knyttet til pensjonsinnretninger, med særlig vekt på plassering av midlene fra de innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene i fond med ulike risikoprofiler. Vi finner at de færreste tar aktive investeringsvalg. Vi ser også at de fondene som i dag forvalter pensjonsmidlene ser ut til å være i stand til å levere avkastning på linje med både konsumprisindeksen og den gjennomsnittlige lønnsutviklingen.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10100