Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen
En kartlegging av personalsammensetning, arbeidstidsordninger og organisasjonsforhold

Dag Olberg og Bård Jordfald

Fafo-rapport 327

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Varehandelen utgjør en betydelig del av sysselsettingen i privat sektor i Norge. Næringen er sammensatt og omfatter et vidt spekter av virksomheter med ulik størrelse og markedsinnretning.

Varehandelen har gjennomgått en rekke omstillinger fra 1960-årene frem til i dag. Dette innebærer blant annet teknologiske og organisatoriske endringer knyttet til selvbetjening, logistikksystemer, betalingsformidling, sentralisert kjededannelse, samt utvikling av nye driftsformer. Endringene i handelen er også knyttet til endringer i kundenes sysselsettingsmønster, utvidede åpningstider og sterkere konkurranse nasjonalt og internasjonalt.

Med utgangspunkt i de strukturendringene som har foregått og utviklingstrekk aktører i næringen ser som sentrale, har prosjektet denne studien bygger på sett på utfall når det gjelder arbeidsmarkedssituasjonen i varehandelen. Rapporten er en kartlegging av tema som sysselsetting, rekruttering, organisering av arbeidstid, kompetanse og opplæring, samt fagorganisering og tariffspørsmål.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 327