logo fafo 194x64

Fagforbundets ungdomsbarometer

17.10.17

I denne rapporten presenteres resultatene fra Fagforbundets ungdomsbarometer 2017. Trygghet og rettferdighet er stikkord for hva ungdom mellom 16 og 25 år  ønsker seg. De er blant annet spurt om hva som er viktig for yrkesvalg, fagforeningsmedlemskap og interesse for politiske saker. Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård har skrevet rapporten.

Beviser på ekstreme forbrytelser i Syria

16.10.17

Dette skriver Mark B. Taylor i Ny Tid, hvor han omtaler dokumentarfilmen Syria’s Disappeared. The Case Against Assad. Filmen er et historisk dokument på de ufattelige forbrytelsene mot menneskeheten som finner sted i dagens Syria. De arabiske revolusjonene i 2011 syntes å komme ut av det blå, men var samtidig ikke vanskelige å forstå; de repressive regimene i den arabiske verden hadde levd på lånt tid lenge.

Redde ansatte lar være å varsle

13.10.17

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere begrenser ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnlovens paragraf 100. Forskningen viser også at det kan være risikofylt å stille kritiske spørsmål eller varsle om ulovlige og uetiske forhold på arbeidsplassen. Det skriver Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård i en kronikk i FriFagbevegelse.

Tiltak mot frafall i ungdomsskolen

12.10.17

I løpet av høsten skal Fafo-forskerne Kaja Reegård (bildet) og Jon Rogstad gjennomføre en pilotstudie om tiltak for å forebygge frafall i ungdomsskolen. Målet er å styrke mestringsfølelsen slik at flere blir bedre rustet til å fullføre videregående utdanning. Prosjektet er finansiert av Kronprinsparets fond.

Fafo søker forsker på fagopplæring og kompetanse

11.10.17

Fafo har for tiden flere store prosjekter knyttet til fagopplæring og kompetanseutvikling. Vi søker derfor etter én eller flere forskere som er interessert i fag- og yrkesopplæringen, overgangen mellom utdanning og yrkesliv og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Hva mener arbeidsgivere om foreldrepermisjon?

11.10.17

Forhold på arbeidsplassen er viktige for hvordan man ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. I dette prosjektet, som er på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, kartlegges arbeidsgivernes holdninger til foreldrepermisjon. Det spørres også om det tilrettelegges for balanse mellom arbeids- og familieliv. Forskere er Inger Marie Hagen (bildet), Anne Hege Strand og Vilde Marie Ørnung.

Samhandling og produksjonsflyt for vedlikehold av ubåter

10.10.17

I 2013–2015 gjennomførte et av Forsvarets vedlikeholdsverksteder for ubåter et utviklingsprosjekt. Målet var å etablere bedre samarbeid og økt produksjonsflyt, og derigjennom øke verdiskapingen. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland og Leif E. Moland hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.

Asylprosedyrer og integrering i Litauen

09.10.17

Anette Brunovskis (bildet) og Silje Sønsterudbråten har vurdert Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeid og håndtering av irregulær innvandring. Hensikten er å gi innspill til hvilke deler av systemene som kan forbedres for å sette landet bedre i stand til å møte sine internasjonale forpliktelser. Så langt er det svært få som har søkt om asyl i Litauen.

Fafo skal evaluere opptrappingsplanen for rusfeltet

06.10.17

Blir tilbudet til folk med rusmiddelproblemer bedre? Ivaretas de pårørende på en god nok måte? Dette er to sentrale spørsmål når opptrappingsplanen for rusfeltet skal evalueres. Fram til 2020 vil det komme årlige statsurapporter, før det blir en sluttevaluering i 2021. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder.

Erfaringer med pensjonsreformen

05.10.17

Tove Midtsundstad skal, i samarbeid med Frischsenteret, undersøke foreløpige erfaringer med pensjonsreformen. Ser målsettingene med reformen ut til å nås? Forskerne vil også se på forskjeller ut fra utdanningsnivå og mellom bransjer. Fafo skal undersøke endringer i pensjoneringsatferd og arbeidsmarkedsdeltakelse. Norges forskningsråd er oppdragsgiver, og prosjektet skal avsluttes i 2020.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi