logo fafo 194x64

Kaja Reegård disputerer

28.03.17

Disputasen forgår på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen den 31. mars. Tittel på avhandlingen er "Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway".

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

27.03.17

I dette notatet presenteres en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser, både fra Norge og andre land. Denne vil benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. Notatet er skrevet av Sissel Trygstad

Læringsmiljø for flyktningebarn i Jordan

27.03.17

Dette prosjektet har sett nærmere på læringsmiljøet i Jordans offentlige barneskoler, hvor det er mange syriske flyktningbarn. På et seminar i januar drøftet nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FN-systemet og giverland temaet. Fafos forskningsdel bygger på skolebesøk, fokusgruppeintervjuer og en husholdssurvey i provinsen Mafraq nord i landet.

Truer populismen vår tro på myndighetene?

24.03.17

Hør danske Per Mouritsen (bildet) fra Århus universitet og Fafos Tone Fløtten på Studio 2 i P2, der de snakker om den danske og nordiske velferdsstaten og tilliten vi har til samfunnets institusjoner.

Hva kan true tilliten i det norske samfunnet?

23.03.17

Det sies at det tar lang tid å bygge opp tillit og kort tid å bryte den ned. Nordmenn regnes blant de mest tillitsfulle i verden. Vi har tillit til hverandre, til myndighetene, politikere, forhandlingssystemet og forskere. Hva kan true det tillitsbaserte norske samfunnet? Spørsmålet reises i et innlegg skrevet av Tone Fløtten, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård.

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

21.03.17

Hvilke tariffmessige konsekvenser får omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver? I denne rapporten, skrevet av Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg, ser forfatterne på virkningen innen seks områder: pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Rapporten er finansiert av LO.

Å bli eldre med hiv

17.03.17

Den medisinske utviklingen har gjort at det er en betydelig gruppe hivpositive over 50 år. Hvordan er det å bli eldre med hiv i et levekårs- og livskvalitetsperspektiv? Det er spørsmålet i pilotstudien som er utført av Arne Backer Grønningsæter. Den viser at bekymringene knytter seg til helse- og livssituasjonen og til eldreomsorgen sin evne til å håndtere deres behov.

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

14.03.17

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

HMS-utfordringer når man jobber alene

13.03.17

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Hvordan står det til med ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren?

09.03.17

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren. Den er laget på oppdrag fra KS og er forfattet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi