logo fafo 194x64

Hvordan måle kvalitet i barnehager?

23.08.16

Forholdet mellom barn og ansatte i barnehager er grunnleggende for kvaliteten på tilbudet. Fafo har, på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, undersøkt hvordan en metode som kalles ekstern barnehagevurdering virker. Denne vurderingen foretas som regel av barnehagestyrere fra en nabokommune. Metoden får gode skussmål, men barnehagestyrerne vil gjerne ha mer hjelp til å følge opp resultatene. Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Henriette Lunde.

Nordisk arbeidsliv: modell under press

22.08.16

På hvilken måte utfordrer globaliseringen og økt innvandring den nordiske arbeidslivsmodellen? Det er spørsmålet som diskuteres i et kapittel som Jon M. Hippe og Kristine Nergaard har skrevet i den nye utgaven av boka "Det norske samfunn", utgitt på Gyldendal.  Boka er redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød.

Ny rapport om ansettelsesprosesser

17.08.16

Ansettelser er forskjellsbehandling. Det problematiske er ikke rangeringen, men hva slags informasjon arbeidsgiverne legger vekt på. I rapporten ser vi på metodene som benyttes. Fafo har fulgt fem virksomheter gjennom seks ansettelsesprosesser. I tillegg er det gjennomført intervjuer med de fem største rekrutteringsbyråene og en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere. Rapporten er skrevet av Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri.

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft

11.08.16

Fafo har undersøkt hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygg og transport. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner når det gjelder tiltak og reguleringer. Anne Mette Ødegård og Line Eldring har publisert rapporten i serien TemaNord hos Nordisk Ministerråd.

Ny Fafo-rapport: Lokal lønnsdannelse i staten 2014

10.08.16

Bård Jordfald retter søkelyset mot de lokale forhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2014. Lokale forhandlingsledere i forbund tilknyttet LO Stat beskriver sine erfaringer og målsetninger, hva de mener er viktig i slike forhandlinger og hvilke kriterier som bør legges til grunn for å oppnå lokale tillegg. I rapporten redegjøres det også for den økonomiske fordelingen av pengene.

"Oslo" - et teaterstykke om Osloavtalen

09.08.16

Hva kan skje når innbitte fiender møter hverandre ved forhandlingsbordet? Dette er temaet for amerikanske J.T. Rogers "Oslo", et teaterstykke om forhandlingene som ledet fram til Osloavtalen i 1993. Fafo hadde gjennomført en levekårsundersøkelse i Palestina, noe som ga (daværende Fafo-leder) Terje Rød-Larsen og Mona Juul den åpningen som trengtes for å opprette det som senere ble kalt Oslo-kanalen. Stykket hadde premiere på Lincoln Center Theater i New York i juli.

Ny rapport om renholdsbransjen

12.07.16

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Sentrale bransjeaktører mener ordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Det er slik at kundene ikke kjenner den godt nok. Våre undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap.

Nytt Fafo-notat: Hvem skal betale for lærlingene?

01.07.16

Skal Norge gjøre som danskene, å la virksomhetene betale lærlingtilskuddet? Dette notatet handler om modeller for finansiering av lærlingeplasser. I Norge gjøres dette over skatteseddelen, mens den i Danmark finansieres gjennom en kollektiv ordning hvor alle virksomheter bidrar. Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad tar for seg fordeler og ulemper ved de to modellene.

Arbeidsgivere er negative til søkere som har hull i CVen

01.07.16

Arbeidsgivere er negative til søkere som har hull i CVen. Det «positive» er at det ikke er noen dobbel straff for minoritetssøkere. Ledighet er like skadelig for alle grupper. Dette viser en ny studie av Jon Rogstad, Gunn Elisabeth Birkelund og Kristian Heggebø. Artikkelen er publisert online i European Sociological Review.

Nytt Fafo-notat: Lovfestet minstelønn i Frankrike

01.07.16

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen. Hvordan fungerer ordningen, og hvordan utvikler minstelønnen seg over tid? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi