logo fafo 194x64

Offentlig ansattes ytringsfrihet

22.06.17

Sissel Trygstad presenterte i dag de første resultatene fra en undersøkelse om offentlig ansattes ytringsfrihet. Undersøkelsen omfatter både saker som har vært til behandling hos sivilombudsmannen og som er offentlig tilgjengelig. Presentasjonen fant sted på et arrangement hos Fritt ord, som også har finansiert undersøkelsen.

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

22.06.17

Den internasjonale oppmerksomheten rundt sosial bærekraft kommer fra supermarkeder og ulike interesseorganisasjoner, inkludert miljøorganisasjoner. I dette prosjektet har Nofima og Fafo sett på hvilke krav som kan bli reist og hvordan norsk fiskeri kan møte disse.  Anne Mette Ødegård (Fafo) har sammen med Pirjo Honkanen og Bjørg Helen Nøstvold fra Nofima skrevet rapporten.

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk

21.06.17

I dette prosjektet skal innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk kartlegges. Anne Hatløy (prosjektleder), Tewodros Aragie Kebede og Tone Sommerfelt (bildet) gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Plan Norge.

Arbeidsmiljøets betydning for eldre arbeidstakere

20.06.17

Hva påvirker pensjoneringsatferden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet. Notatet er skrevet av Fafo-forskerne Tove Midtsundstad (bildet)  og Anne Inga Hilsen, i samarbeid med Ingrid Sivesind Mehlum (STAMI).
Se opptak fra seminaret: Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norgen og Norden

Forebygging av HIV blant rusmisbrukere i Nordvest-Russland

16.06.17

Arne Grønningsæter er medforfatter på en artikkel med tittelen “Until people start dying in droves, no actions will be taken”. Den er publisert i Harm Reduction Journal, og handler om tiltak mot HIV blant rusmisbrukere i Nordvest-Russland.

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

14.06.17

Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Vi har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen. Dette notatet er basert på en presentasjon som ble holdt i Fafo Østforum 8. juni 2017, av Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Innvandrerorganisasjoners rolle i integrering

13.06.17

Hva er det som bidrar til at innvandrerorganisasjoner og kommuner lykkes i å samarbeide om integrering? Dette lykkes best der forvaltningen opptrer ubyråkratisk, ser på innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere og skaper møteplasser i form av fysiske steder og dialogfora. Fafo-forskerne Ragna Lillevik (bildet) og Beret Bråten har sett nærmere på praksis i 20 kommuner.

En standard for likestilt arbeidsliv?

12.06.17

Dette er et prosjekt som følger opp arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter. Det er satt igang et pilotprosjekt i Agderfylkene. Fafo skal bidra med intervjuer i forsøksvirksomhetene og utvikle en intervjuguide som kan brukes videre. Oppdragsgiver er Næringsforeningen i Kristiansandregionen, og prosjektleder er Ragnhild Steen Jensen.

Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?

09.06.17

Rapporten analyserer to sentrale problemstillinger knyttet til forsikret tjenestepensjon i privat sektor, omtalt som hybrid. For det første de økonomiske virkningene for ansatte og bedrifter av ulike måter å regulere pensjonsbeholdningen på i oppsparingsperioden. For det andre behandling av en hybrid tjenestepensjonsordning i bedrifters regnskaper. Jon M. Hippe har skrevet rapporten sammen med Pål Lillevold i Lillevold&Partners.

Bedre og enklere tjenestepensjon

09.06.17

Spørsmålet om endrede opptjeningsregler og etableringen av en egen pensjonskonto ble reist i lønnsoppgjøret 2016. Regjeringen har presentert ulike modeller for en ny lovgiving. Handel og Kontor og Fellesforbundet ønsket en utredning av regelverksforbedringer. Rapporten, som er skrevet av Fafos Jon M. Hippe og Sven Iver Steen (Arntzen de Besche), presenterer forslag til fornying av regelverket.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi