logo fafo 194x64

Hanne Kavli med i ekspertutvalg

24.05.17

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen. Fafo-forsker Hanne Kavli skal sitte i utvalget.

Redd Barna-seminar 30. mai om ernæring som bistandsfelt

23.05.17

Det finnes 159 millioner barn som får for lite eller feil mat de første leveårene, og som dermed står i fare for å bli merket for livet. Ernæring er et forsømt felt i helsesatsingen. Fafo-forskerne Anne Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt presenterer studien "Nutrition – still nobody’s business?" sammen med Liv Elin Torheim (HiOA) på et seminar i regi av Redd Barna på Kulturhuset i Oslo.

Forebygging av antisemittisme og fordommer i skolen

22.05.17

Under programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) har Forskningsrådet bevilget midler til to stipendiatstillinger som skal forske på forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Fafo ble valgt ut som en av fire, blant 25 søknader. Jon Rogstad (bildet) leder prosjektet.

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

19.05.17

Omlegging fra en brutto tjenestepensjonsordning til en påslagsmodell endrer den offentlige tjenestepensjonen. I denne rapporten analyseres kjønns- og likestillingseffekter. Studien viser blant annet at en liten gruppe vil kommer dårligere ut etter omleggingen, men det vil gjelde både kvinner og menn. Rapporten er skrevet av Geir Veland (bildet) og Jon M. Hippe fra Fafo, og Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien fra Lillevold & Partners.

Presenterte forskning for FN

19.05.17

Som følge av rapporten om menneskehandel på Balkanruten, ble Anette Brunovskis invitert til en workshop med sentrale FN-organisasjoner i New York på selveste 17. mai. Hun var med i diskusjonen om hva som bør være sentrale temaer for forskningen på tvangsarbeid i krig og konflikt. Rapporten er skrevet sammen med Rebecca Surtees ved Nexus Institute.

Enklere og bedre tjenestepensjoner

18.05.17

Behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor skal analyseres. Prosjektet gjennomføres av Jon M. Hippe (bildet)  sammen med Sven Iver Steen i Arntzen de Besche. Utgangspunktet er rapporten fra arbeidsgruppen som regjeringen nedsatte i forlengelsen av lønnsoppgjøret i 2016. Arbeidet skal være ferdig i august i år.

Utdanning for barn med funksjonshemming i utviklingsland

16.05.17

Norge har forpliktet seg til å ta problemene for barn med funksjonshemming alvorlig i bistandsarbeidet. De konkrete resultatene er imidlertid få. Det mangler inkludering av disse barna i utdanningsprogrammene. I tillegg er det for lite data om hvorvidt denne gruppa faktisk har tilgang til utdanning i utviklingsland. Kathleen Jennings har skrevet rapporten for Atlas-alliansen.

Fafo-forskeres bidrag i bok om institusjonelle endringer

15.05.17

Jon Rogstad er en av redaktørene av antologien Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model, utgitt hos De Gruyter. Rogstad er medforfatter på flere av kapitlene, og i tillegg har Sissel Trygstad bidratt med et kapittel om varsling i norsk arbeidsliv.

Fafo-tv opptak: meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark

11.05.17

På dette seminaret fortalte lederne for meklingsinstituttene i Norge, Sverige og Danmark om sin rolle i lønnsoppgjørene. Det ble også sett på hvilke utfordringer de står overfor.

Yrkesfaglærernes kompetanse

11.05.17

Tove Mogstad Aspøy (bildet), Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder ser i denne rapporten på kompetansebehovet til yrkesfaglærere i videregående skole. Ulike aktører er bedt om å vurdere hva slags kompetanse yrkesfaglærerne trenger og hva som kan gjøres for at flere lærere skal få dekket sine kompetansebehov.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi