logo fafo 194x64
  • Ny Fafo-rapport: Assimilering på norsk

    24. januar 2017

    Hva skjer med minoritetsungdom som vokser opp i Norge?  I denne rapporten presenteres de første funnene fra et forskningsprogram som følger et kull ungdommer gjennom utdanningssystemet og ut i voksenlivet. Det viser seg at etnisk og religiøs bakgrunn får gradvis mindre betydning for livssjanser, holdninger og verdier. Rapporten er skrevet av Jon Horgen Friberg. Foto (c) 2017: Anne-Stine Johnsbråten

Nytt prosjekt om lokalt trepartssamarbeid i kommunene

23.01.17

I dette prosjektet, på oppdrag fra Fagforbundet, skal Leif Moland sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren. Disse erfaringene har synliggjort at trepartssamarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og politikere bidrar til bedre resultater.

Fafo-frokost om voksne som tar fagbrev 26. januar fra 8.30

23.01.17

Hvert år tar mer enn 20 000 personer i Norge et fag- eller svennebrev. Flere tusen med lang og variert arbeidserfaring benytter muligeten til å ta fagbrev. Dette seminaret handler om dem. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil kommentere. Det samme vil Trude Tinnlund fra LO og Kristian Ilner fra NHO.

Tone Sommerfelt kommenterer presidentstriden i Gambia

20.01.17

Striden kan få fredelig utgang med en demokratisk overgang, men avtroppende president kan også tenkes å forskanse seg i palasset og yte væpnet motstand. Seniorforsker Tone Sommerfelt er intervjuet i flere medier om situasjonen.

Lengre arbeidsliv med fleksible pensjonsordninger

20.01.17

Fafo-forsker Tove Midtsundstad har deltatt i en internasjonal ekspertgruppe som bidro til Eurofound-rapporten: Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement. Ordninger i ulike land og sektorer er utredet. Landene er Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland.

Nytt Fafo-notat: Indikatorer på diskriminering

19.01.17

Å sikre at alle grupper har lik tilgang til arbeidsliv, utdanning, offentlige tjenester og deltakelse i samfunnslivet, er en prioritert oppgave for myndighetene. For å identifisere forekomsten av diskriminering og likestilling er det behov for løpende situasjonsbeskrivelser. I dette notatet presenteres forslag til indikatorer for innvandrere, innvandreres barn, nasjonale minoriteter og urfolk. Notatet er skrevet av Huafeng Zhang, Magne Bråthen og Jon Rogstad.

Fafo-tv: Byggenæringen 2008–2014: Færre unge – økt arbeidsinnvandring

18.01.17

Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. Det har vært rekrutteringssvikt blant unge, men sysselsettingsvekst i næringen på grunn av innvandring. Vi presenterer resultatene, og de blir kommentert fra sentrale aktører i næringen.

Ny Fafo-rapport: Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

18.01.17

Denne rapporten av Rolf K. Andersen og Bård Jordfald kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men arbeidsinnvandringen gjør at det like fullt er sysselsettingsvekst i næringen.

Doktoravhandling: Retaining older workers

17.01.17

Åsmund Hermansens doktoravhandling er nå utgitt som Fafo-rapport. I avhandlingen drøftes forutsetningene for å beholde eldre arbeidstakere. Hermansen ser også på hvilke tiltak som tilbys av arbeidsgivere for å redusere tidligpensjonering.

Se opptak fra seminar: Bedre samhandling i byggeprosesser - SamBIM

13.01.17

Seminaret ble holdt i anledning utgivelse av en rapport om samhandling i byggeprosessen. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme. Ketil Bråthen fra Fafo (bildet) var blant dem som holdt innledning. Se opptak i Fafo-tv,

Ny Fafo-rapport om satsing for å få ned sykefraværet i kommunene

13.01.17

I denne rapporten er det en analyse av 18 kommuner som har takket ja til å delta i satsingen IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! (2016–2017). Dette er et samarbeid mellom KS og NAV, og er et tilbud til større kommuner med et fravær på over 10 prosent. Oppmerksomheten er rettet mot helse- og omsorgssektoren og barnehager. Lise Lien er forfatter.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi