logo fafo 194x64
  • Call for abstracts, Nordic Work Life Conference 2018

    21. september 2017

    Sammen med Arbeidsforskningsinstituttet på Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerer Fafo internasjonal konferanse neste sommer. Hvordan kan vi se for oss bærekraftig framtid for arbeidslivet i Norden i en tid med utestenging, restrukturering og økende ulikhet? Er de nordiske modellene rustet til å håndtere teknologisk og organisatorisk forandring og sikre jobber for alle?

Filmkveld om varsling

25.09.17

På Cinemateket skal det torsdag dreie seg om varsling. Før filmen "The Insider" vises, vilI Fafos Sissel C. Trygstad (bildet) og Espen Engh (direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene) snakke om forholdene for varslere i Norge. Hvordan blir varslere møtt? Hvordan er det å varsle om faglige forhold?

KS-veileder om ytringsfrihet og varsling

22.09.17

KS har revidert sin veileder om ytringsfrihet og varsling i tråd med nytt regelverk fra 2017. Fafo-rapporten "Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner" (skrevet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad) inngikk som en del av kunnskapsgrunnlaget for den nye veilederen.

Når innvandrere ønsker å starte egen virksomhet

21.09.17

I 2014 innførte regjeringen en etablereropplæring for innvandrere. Kommunene kan søke IMDi om prosjektstøtte for å gjøre tilbudet bedre tilrettelagt for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet. Fafo har nå fått oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet med å evaluere ordningen. Ragna Lillevik (bildet), Silje Sønsterudbråten og Jon Rogstad er medarbeidere.

Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

18.09.17

Fafo skal på oppdrag fra UDI se på hvordan man kan sikre forsvarlig omsorg for enslige mindreårige. Mange mottak fylles med ungdom som ser mørkt på framtiden. Dette er en krevende situasjon, og det er vanskelig å si hva som er god omsorg for denne gruppa. Fafos Guri Tyldum (bildet) og Silje Sønsterudbråten skal gjennomføre prosjektet sammen med Magne Raundalen.

Vi gratulerer Ketil Bråthen som doktor

15.09.17

Ketil Bråthen fikk i dag godkjent sin doktoravhandling. Han har studert bruk av ny teknologi for å øke samarbeidet i byggeprosesser. Disputasen foregikk ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim.Tittelen på avhandlingen er “Implementing BIM for enhanced inter-organizational collaboration in building projects”.

Fafo Østforum-seminar 26. september om arbeidslivskriminalitet

14.09.17

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret presenteres både den historiske utviklingen og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Forskning om ME-pasienters bakgrunn og offentlige liv

13.09.17

Fafo skal sammen med SINTEF gi kunnskap om ME-pasienters demografiske og sosioøkonomiske bakgrunn. Andre spørsmål er hvordan det går i møte med offentlige tjenester, arbeidsliv og skole. Forskningsrådet har delt ut 30 millioner kroner til fire forskningsprosjekter om ME. I ett av dem deltar Fafo-forskerne Anne Hege Strand, Lise Lien, Roy Nielsen, Anne Kielland (bildet) og Arne Backer Grønningsæter.

Permitteringsordninger i andre land

12.09.17

Jørgen Svalund (bildet) og Johannes Oldervoll skal lage en oversikt over permitteringsliknende ordninger i Danmark, Finland, Sverige, Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Hvordan er disse organisert, og hvilke krav og betingelser gjelder? Hvordan skiller ordningene seg fra det norske systemet? Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet.

Lavt sykefravær – hva er nøkkelen?

07.09.17

I dette prosjektet skal det undersøkes hva private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå dette. Hva er likheter og forskjeller i arbeidet for å holde fraværet nede? Lise Lien (bildet) og Hanne Bogen skal gjennomføre prosjektet på oppdrag fra NHO Service - Arbeidsmiljøfondet.

Stipendiatstillinger til Silje Andresen og Erika Braanen Sterri

05.09.17

I juni lyste Fafo ut to PhD-stillinger knyttet til prosjektet "Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen", finansiert av Norges forskningsråd. Silje Andresen (til venstre) har blitt innstilt til stipendiat som skal studere skolens arbeid med holdninger. Erika Braanen Sterri har blitt innstilt til stipendiat med søkelys på holdninger og holdningsdannelse.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi