Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

SE IGJEN: Barn som søker asyl – hvordan blir de møtt?

Barn som søker asyl opplever ofte ferden gjennom asylsystemet som usikker og utrygg. Samtidig har barn særskilte rettigheter. Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Politiets utlendingsenhet har arbeidet med å forbedre sine møter med denne sårbare gruppen. En ny forskningsrapport viser at etatene har styrket ansattes kompetanse og bedret informasjonen til barna.

Seminarets program

Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, og Politiets utlendingsenhet fikk i 2017 i oppdrag å
styrke den barnefaglige kompetansen i «hele asylkjeden». I denne rapporten evalueres arbeidet disse tre etatene har gjennomført med øremerkede midler til dette formålet.

De tre etatene har brukt både interne og eksterne ressurser for å heve den barnefaglige kompetansen. Arbeidet har resultert i opplæring av et utvalg ansatte i de tre etatene, at det er utviklet en rekke verktøy som kan inngå i deres skjønnsmessige verktøykasse i arbeidet med barn og unge, og at det er utviklet profesjonelt utformede informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden, basert på behov som er avdekket av barn selv.

Denne rapporten forteller om danningen av hovedorganisasjonen Unio, og hvordan Unio gjennom 20 år har arbeidet for å sikre medlemsforbundene medbestemmelse og innflytelse på ulike arenaer i norsk politikk.

Unge ledige kan kvalifisere for ulike ytelser og ulike typer av oppfølging fra NAV. I denne rapporten settes det fokus på oppfølgingen av de unge lengst fra arbeidsmarkedet, altså unge med nedsatt arbeidsevne. Disse mottar ofte to typer oppfølging: statlig finansierte arbeidsavklaringspenger, AAP eller kvalifiseringsprogrammet, KVP som er kommunalt finansiert. Formålet med denne rapporten er å frambringe kunnskap om bruken av AAP og KVP til unge ledige under 30 år med nedsatt arbeidsevne.

Onsdag disputerte Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg for doktorgraden ved Universitetet i Stavanger og vi gratulerer så mye vår nye doktor. Doktorgraden handler om Navs arbeid med innvandrere, nærmere bestemt hvordan de ansatte ved kontorene «oversetter» menneskene opp mot ulike kategorier og dermed konkrete tilbud i Nav-systemet. Kulturelle og språklige utfordringer står sentralt.

Frivillige organisasjoner har fått en nøkkelrolle med å forebygge at personer mister sin frihet under press fra familien – og å bistå unge som bryter ut. To ferske Fafo-rapporter ser på hvordan denne hjelpen fungerer og kan bli bedre. Funnene ble debattert på et eget Fafo-seminar.

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? I forbindelse med et prosjekt for Fritt Ord, ble det høsten 2021 gjennomført en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere. Vi spurte dem hvor stort spillerom arbeidstakere bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har.

Kommende arrangementer

  • Migrasjon og tid

    29. juni - 1. juli 2022

    Den 19. årlige IMISCOE-konferansen

    Velkommen til konferansen: Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance.


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.