Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Finansnæringa går mot strømmen ved at de har fått en mindre andel ansette over 62 år, ifølge en fersk Fafo-rapport. Dette er i strid med intensjonen ved å heve de bedriftsinterne aldersgrensene. Rapport-forfatter Tove Midtsundstad kommenterer utviklingen i en artikkel på Finansforbundet.no: – Det er jo en bransje som har hatt bedriftsintern aldersgrense veldig lenge, noe som kan kobles til at de lenge har hatt gode tjenenestepensjonsordninger for de ansatte. Det har også vært mange nedbemanningsrunder i næringen, framhever hun.

Det er vanskelig å avdekke menneskehandel i Arbeidslivet. Bruddene skjer i tilsynelatende legitime bedrifter. Kronikk av Anne Mette Ødegård og Anette Brunovskis i Klassekampen 11. desember.

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Onsdag 11. desember lanserte vi en rapport om temaet. Representanter for Arbeidstilsynet, NAV og politiet bidro med kommentarer.

Mange forbinder menneskehandel («trafficking») med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Kombinasjonen av liten risiko for å bli oppdaget, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører. Sakene som har nådd rettsapparatet har dreid seg om utnytting i butikk, gartneri, restaurant, renhold og steinlegging. I denne rapporten ser vi på praktiske erfaringer og utfordringer i arbeidet mot menneskehandel på tre sentrale områder.

LO har i dag drøye 21 000 studentmedlemmer. I denne rapporten ser vi på hva som skjer med disse over tid. Undersøkelsen viser at en god del går over til ordinært medlemskap – nær halvparten i et tidsspenn på opp til åtte år. Studentmedlemskap bedømmes som en viktig vei inn i et fagforeningsmedlemskap for yngre arbeidstakere med høyere utdanning, men gruppen er samtidig vanskelig «å holde på». Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra LOs organisasjonsavdeling.

På oppdrag fra IMDi har Fafo samlet kunnskap om årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia. Hvordan kan nabolaget man vokser opp i påvirke unges liv og framtidsutsikter – enten det gjelder familieliv, fritidsaktiviteter, utdanning, levekår eller kriminalitet og utenforskap? Forskningen viser at generelle levekårsutfordringer har betydning for unges utenforskap. Men også egenskaper knyttet til boområdet vil kunne spille inn. Et av hovedtiltakene mange byer benytter er områdesatsinger. Disse kan ha positive ringvirkninger. Samtidig er et gjennomgående funn i forskningen at når storsamfunnet definerer et område som «utsatt» vil dette kunne ha en egen negativ påvirkningskraft på unge som lever og bor i disse områdene.

Kommende arrangementer

  • EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

    Fafofrokost Tirsdag 17. desember 2019, kl. 08.30–09.45
    EØS-handlingsrommet – hvor stort er det?

    Hvor stort er Norges handlingsrom i forvaltningen av EØS-avtalen? Handlingsrommet var tema både i Europautredningen (NOU 2012: 2) og Hjelmeng-utvalgets rapport fra 2018. Nå diskuteres handlingsrommet i forbindelse med NAVs feiltolkning av regelverket. På dette frokostseminaret lar vi NAV-saken ligge, og diskuterer handlingsrommet i EØS-avtalen med særlig vekt på arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.