logo fafo 194x64
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Ordrenummer:

20645

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:37

ISBN 978-82-324-0412-4

ISSN 2387-6859

2017

Nettutgave

(750 kB)

For innsatte kan tilgang til tjenester fra NAV  bety mye.  Mange har omfattende levekårsproblemer og mer enn halvparten av innsatte har verken jobb eller studier å gå til etter løslatelse. Innsatte har samme rett til tjenester som andre borgere, men soning og varetekt begrenser mulighetene for å motta tjenestene gjennom ordinære kanaler.

Sommeren 2017 lanserte regjeringen en strategi for å redusere tilbakefall til kriminalitet.  Med ståsted både innenfor og utenfor fengslet kan NAV være en nøkkelfaktor i  tilbakeføringsarbeidet. NAV-tjenester kan bygge bro mellom perioden i fengsel og livet etter løslatelse og bidra til kontinuitet i oppfølgingen.

En samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten fra 2014, skulle styrke samarbeidet og bedre tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. Denne toårige følgeevaluering ser på i hvilken grad og på hvilken måte innsattes rett til NAV-tjenester er fulgt opp.

NAV er til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurser. I evalueringsperioden er antall årsverk redusert.

Studien viser at uten NAV i fengslet mister innsatte tilgangen til tjenester, og det er i særdeleshet tilgangen til arbeidsrettet bistand som glipper.

Det er ikke mulig å se noen systematikk eller tydelige kriterier for tilgang til NAV-ressurser i fengslene og tilstedeværelsen i fengslene er i stor grad overlatt til lokale vurderinger av NAV fylke og NAV i fengselskommunen.

I evalueringen foreslår vi at det utarbeides retningslinjer for å sikre at NAV er tilstede i fengsel, og finansieringsmodeller for dette.

194,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi