Jobbe på Fafo

Skriv ut:

PhD-stipendiat ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Ved Fafo er det ledig stilling som PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal), finansiert av Norges forskningsråds VAM-program. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Fafo.

ShipGlobal-prosjektet skal gjennomføre en komparativ studie av endringer i produksjons- og arbeidskraftstrategier i europeisk skipsbygging, basert på case-studier i fem land. Sentrale problemstillinger er hvordan EUs østutvidelse og teknologiske endringer har påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene. Og hvordan endringer i EUs arbeidslivsregler, forskjeller i arbeidslivsregimer og sosial dialog virket inn på denne utviklingen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra de respektive landene, og har en referansegruppe med representanter for partene i europeisk skipsbygging.

Aktuelle søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning innen sosiologi, statsvitenskap eller andre fagdisipliner relevant for prosjektet. Innsikt i hvordan transnasjonale produksjonskjeder påvirker arbeidslivet er en fordel. Tidligere arbeider av relevans for prosjektet og erfaring med kvalitativ metode vil videre tillegges vekt. Søkere må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, kunne arbeide selvstendig og som en del av en internasjonal forskergruppe.

Søkere oppfordres til å sette seg inn i prosjektbeskrivelsen. Denne kan fås ved kontakt til Anne Mette Ødegård, .

Søkere må levere en kortfattet skisse til et PhD-prosjekt (3-5 sider) hvor de presenterer egne forskningsinteresser innenfor ShipGlobal-prosjektet, og hva de kan bidra med inn i prosjektet. Skissa skal gjøre rede for tema, problemstillinger og aktuell teori og metode, samt en kort fremdrifts- og publiseringsplan for arbeidet. Etter tilsetting vil endelig skisse utarbeides sammen med prosjektleder og forskere ved Fafo.

Stillingen er midlertidig i fire år med oppstart i løpet av høsten 2020. Det er et vilkår for stillingen at stipendiaten søker og blir tatt opp på et godkjent PhD-program ved universitet innen seks måneder etter tiltredelse. Foruten arbeidet med PhD, skal kandidaten arbeide på ordinære forskningsprosjekter ved Fafo i 25 prosent av stillingen. Det er derfor også en fordel med erfaring med oppdragsforskning.

Arbeidsplassen vil være på Fafo og med tilknytning til gruppen for arbeidslivsforskning. I deler av prosjektperioden vil det være ønskelig at kandidaten sitter på Institutt for samfunnsforskning. Kandidaten vil bli en sentral bidragsyter til ShipGlobal-prosjektet og forventes å være en aktiv deltaker i prosjektgruppa.

Som ansatt ved Fafo vil du være en del av et etablert forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling. Fafo har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Lønn i henhold til gjeldende lønnssystem ved Fafo.

Søknad med prosjektbeskrivelse, CV, vedlagt kopier av vitnemål og attester, referanser, samt liste over eventuelle vitenskapelige arbeider skal sendes på e-post til Anne Mørch Gustavsen, . Søknadene vil bli delt med prosjektleder på ISF.

Søknadsfristen er 1. september 2020.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Ines Wagner, ISF, prosjektleder, e-post: , tlf. 90 78 21 70 eller Kristin Alsos, Fafo, forskningsleder for guppen for arbeidslivsforskning, e-post: , tlf. 97 53 77 03.


Erfarne forskere - åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold
Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på kr 30 000 for lange oppgaver (60 studiepoeng) og kr 20 000 for korte oppgaver (30 studiepoeng). Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent. Les mer.