Skip to main content

Jon Helgheim Holte

Forsker (permisjon)
To english version

  Aktive prosjekter

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Evaluering av forsterket ungdomsinnsats

  Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

  Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd

  Ideelle organisasjoner har historisk levert sentrale velferdstjenester integrert i offentlig velferdspolitikk.

  Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet
  I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering). Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter.
  Evaluering av ALLEMED

  ALLEMED er et informasjons- og handlingsverktøy som er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

  Evaluering av Barnehjernevernet
  Oslo kommune og byrådets satsing Barnehjernevernet har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
  Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin

  Spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) har nylig blitt endret. I dette prosjektet evalueres ulike modeller for organisering av utdanningen.

  Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet

  Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering gjennomføre en undersøkelse om digitale arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge funksjonshemmede under koronakrisen. Prosjektet har fått støtte fra stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

  Analyse av fritidstilbud i Bydel Gamle Oslo

  Bydel Gamle Oslo (BGO) ønsker økt innsikt i hvordan bydelens fritidstilbud er tilpasset behovene i deres barne- og ungdomsbefolkning.