Skip to main content

Beret Bråten

Forskningsleder
To english version

  Beret Bråten har arbeidet som forsker ved Fafo siden 2013 og er nå Førsteamanuensis ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskning og forskningsprosjekter er konsentrert om det mangfoldige/plurale Norge, om forskjeller, likheter og utfordringer. Hvordan forstår vi pluralitet, hva handler det om? Hva er utfordringer? Hvordan forsøker vi å finne løsninger i velferdsstat, arbeidsliv og sivilsamfunn? Og hvordan spiller forhold som kjønn, sosial klasse, alder, minoritets/majoritetsbakgrunn etc. sammen – og definerer preferanser og mulighetsrom? I perioden 2017-2020 gjennomfører Bråten et postdoktorprosjekt på avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus Universitetssykehus. Det handler om omsorg i siste fase av livet i et samfunn der vi er mer mangfoldige enn før, og hvilke utfordringer som da melder seg sett fra helsetjenester sin side og fra pasienter/pårørende sin side.

  Utdanning

  Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

  Arbeidsområder

  Integrering og mangfold. Interseksjonalitet. Likestilling/kjønnsperspektiver. Tro og livssyn. Familie/foreldreskap. Velferdsstat og sivilsamfunn. Barnehager. Helse. Død/sorg/tap.

  Aktive prosjekter

  Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

  Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

  Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19

  Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.

  Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering

  Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i 2022-2025.

  Fafo-publikasjoner

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe

  This project addresses how Muslim political thought in Europe is affected by societal structures, and, conversely, how the development of societal structures in Europe is affected by Muslim politics and activism.

  Har barn det bra i store barnehager?

  Prosjektet undersøker sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvaliteten i barnehagetilbudet med utgangspunkt i fem storbykommuner: Stavanger, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

  Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus

  I dette prosjektet skal vi utarbeide en kunnskapsstatus som skal oppsummere og drøfte forskningsbasert kunnskap og evalueringer av tidlig innsats og foreldrestøttende tiltak i Norge, Norden og to andre sammenlignbare land.

  Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring

  Hvordan kan introduksjonsordningen og norskundervisningen organiseres for å oppnå best mulige resultater?

  Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet

  Ekstern barnehagevurdering er en måte å vurdere kvalitet på og bidra til kvalitetsutvikling i barnehager.

  Inkludering og mangfold i REMA 1000

  I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

  Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper

  Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) når det rettes mot særskilte målgrupper av foreldre – foreldre som frykter at deres ungdom radikaliseres og foreldre i asylmottak?

  Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

  Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

  Kunnskapsutvikling om innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

  Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.