Skip to main content

Nyhet

Guiding researchers through suffering and dangers

News | 19 June 2020 | Alf Tore Bergsli

Ved hjelp av detaljert innsikt fra personer med førstehånds erfaring med å drive forskning i områder preget av krig og konflikt, gir en ny håndbok viktig praktisk veiledning for forskere og studenter som tar fatt på feltarbeid i «voldelige, undertrykkende og lukkede kontekster».

Ingunn Bjørkhaug har skrevet et kapittel om «Sexual exploitation, rape and abuse as a narrative and a strategy».  Her reflekterer hun over en rekke etiske utfordringer innen forskning på flyktninger, og dilemmaene som kan oppstå når man presenteres for historier om lidelse, seksuell vold og overgrep – uten å kunne være til umiddelbar hjelp for personer med desperate behov. Hun diskuterer hvordan forskerens rolle ikke bør være å være bistandsarbeider, men å produsere god forskningsbasert kunnskap som kan påvirke den politikken som involverer flyktningenes liv.

Using detailed insights from those with first-hand experience of conducting research in areas of international intervention and conflict, a new handbook provides essential practical guidance for researchers and students embarking on fieldwork in violent, repressive and closed contexts.

Ingunn Bjørkhaug has written a chapter about “Sexual exploitation, rape and abuse as a narrative and a strategy”. Her contribution reflects on a number of ethical challenges of doing refugee research, and the dilemmas of listening to stories of suffering, sexual violence and abuse, without being able to make an immediate difference to the people in dire needs. She discusses how the role of the researcher is not to be a humanitarian worker, but to produce sound research-based knowledge that can influence to the policies that involves the lives of refugees.

Publisert: 19 June 2020