Tone Fløtten
Tone Fløtten
Daglig leder

    Utdanning:

    Dr. polit., Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Tone Fløtten er daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo. Hun har doktorgrad i sosiologi og lang erfaring innenfor velferdsforskning. I sin forskning har Fløtten særlig konsentrert seg om fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

I tillegg til forskning har Fløtten erfaring fra redaksjonsarbeid, utvalgsarbeid og styrearbeid. Hun sitter i styret til Vestlandsforskning og i styret til Stiftelsen Dagsavisen. Fløtten var medlem av den norske Koronakommisjonen og hun er nå medlem av den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for barnefattigdom. Tidligere har hun blant annet vært medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), sittet i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd, vært medlem og nestleder i styret til NIFU, vært Leder for fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsfag, Høyskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og vært medlem og nestleder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Fløtten satt i Fordelingsutvalget og i det danske Ekspertudvalget om fattigdom og hun har vært leder av Norsk Sosiologforening.

Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Inkluderende arbeidsliv | Tjenester og tjenesteutvikling | Den nordiske modellen

+47 41695724
Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Trøbbel i grenseflatene
Samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafo-rapport 2020:02
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lars Holden og Tone Fløtten
Fafo-notat 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Fafo-report 2016:38
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen
Velferdsstatsutfordringer
Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling. NordMod2030. Delrapport 10
Fafo-rapport 2014:42
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Helhetlige tiltak mot barnefattigdom
En kunnskapsoppsummering
Fafo-rapport 2014:18
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland
Innmeldt, utmeldt eller påmeldt?
Et annet bilde av utenforskap i Norge
Fafo-rapport 2011:13
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen
Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge
En evaluering av to statlige tilskuddsordninger
Fafo-rapport 2009:50
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Anna Skårberg og Tone Fløtten
Et trappetrinn opp i livet
Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner
Fafo-rapport 2008:28
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll
Det er jo ingen som sulter her, men...
Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom
Fafo-rapport 2008:18
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet
Fafo-notat 2008:20
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Tone Fløtten
Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin?
A Comparative Study of Norway and Estonia. Doctoral Dissertation
Fafo-report 487
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2006:24
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Når nøden er størst
En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige
Fafo-rapport 476
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?
Fafo-notat 2001:16
Tone Fløtten
Fattigdom i Norge
Problem eller bagatell?
Fafo-rapport 303
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Som du sår skal du høste
Om tjenestepensjoner i offentlig sektor
Fafo-rapport 192
Jens B. Grøgaard (ed.)
Estonia in the Grip of Change
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-report 190
Espen Dahl m.fl.
Velferdssignaler
En analyse av offentlige utredninger om velferdsstatens framtid
Fafo-rapport 174
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Fafo-notat 1994:10
Mary Visher
Bedriftsintern attføring
En undersøkelse av attføringsaktivitet i bedrifter
Fafo-notat 820
Fafo-rapport 139
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Kvinners Europa?
Norske kvinner og europeisk integrasjon
Fafo-rapport 134
Tone Fløtten
Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet
Fafo-rapport 116

Tone Fløtten

Fattigdom på norsk | 2019

I: Elisabeth Brodkorb og Marianne Rugkåsa Mellom mennesker og samfunn | Les mer / Read more and buy the book

Tone Fløtten

Poor, but included? | 2019

Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?
Barn i Norge 2013 | 2013

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services
Acta Oncologica | 2011 | Les mer / Read more

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway
Scandinavian Journal of Public Health | 2011 | Les mer / Read more

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment
Acta Oncologica | 2010 | Les mer / Read more

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom | 2009

I: Tone Fløtten (red.) Barnefattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming | 2009

I: Tone Fløtten (red.) Barnefattigdom

Tone Fløtten

Fattigdom på Norsk | 2009

I: Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkaasa Sociologi og Socialantropologi. Mellom mennesker og samfund | Les mer / Read more

Tone Fløtten

Fattigdom på Norsk | 2009

I: Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkaasa Mellom menneske og samfunn II | Les mer / Read more

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom | 2009

I: B. R. Nuland, B. S. Tranøy og J. Christensen Hjernen er alene - institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning | Les mer / Read more

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse | 2009

I: Tone Fløtten Barnefattigdom | Les mer / Read more
Barnefattigdom | 2009 Barnefattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse | 2008

I: Ivan Harsløf og Sissel Seim Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet | Les mer / Read more

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data
Journal of Social Policy | 2008 | Les mer / Read more

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt | 2007
Ulikhet og sosial fordeling | 2007 Hamskifte – den norske modellen i endring

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida
Tidsskrift for Ungdomsforskning | 2004

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?
Samfunnsspeilet | 2003

Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat
Tidsskrift for velferdsforskning | 2003
Hvordan har de fattige det?
Samfunnsspeilet | 2003
Fattigdom i en velferdsstat
Tidsskrift for velferdsforskning | 2003

Aadne Aasland og Tone Fløtten

Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia | 1999

Tone Fløtten

Nytten av komparative studier | 1998

Dimitris Katsikas, Daphne Nicolitsas, and Tone Fløtten (Eds.)

Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market
Trends, challenges, and lessons from the Nordic countries | 2021 Download EEA-FINAL-REPORT.pdf

Tone Fløtten & Roy A. Nielsen

Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering
Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier | 2020 | Last ned "Like muligheter i oppveksten"

Tone Fløtten og Bård Jordfald

Den norske modellen – en supermodell? | 2019 | Last ned / download PDF

Tøne Fløtten og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering | 2015

Tone Fløtten og Bjørn Nuland

Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway | 2007

Tone Fløtten

Comparing incomparabilities | 2001

Tone Fløtten

Nytten av komparative studier | 1998

Tone Fløtten

Funksjonshemmedes levekår | 1991

Tone Fløtten

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv | 2017 Oppvekstrapporten 2017 | Bufdirs side om rapporten

Tone Fløtten

Fem bud for forskningsbruk
NRK Ytring | 2016 | Les ytringen her

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

Fare for et mer todelt arbeidsliv? | 2015 | Les mer / Read more

Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Befolkningen åpner for reformdebatt | 2013 | Les mer / Read more

Tone Fløtten

Fattigdom i moderne velferdssamfunn
Tobias | 2012

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

Rikdom i Likhets-Norge | 2007 | Les mer / Read more

Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon
Velferd | 2006 | Les mer / Read more

Tone Fløtten

Dilemmaer i fattigdomsdebatten
Fontene | 2002

Tone Fløtten

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?
Horisont | 2001

Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense? | 1999

Tone Fløtten

Finnes det fattige i Norge?
Velferd | 1999

Tone Fløtten

Stakkars Oslo
Plan | 1996

Tone Fløtten

Hvorfor sier kvinner nei?
Ergoterapeuten | 1991

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom | 2009 | Les mer / Read more

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring | 2007 | Les mer / Read more

Tone Fløtten

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
A comparative study of Norway and Estonia | 2006