Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestepensjoner i endring
Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011?

Geir Veland

Fafo-notat 2012:20

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjeneste­pensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002–2011, og er en videreføring av tilsvarende notat i 2011. Notatet presenterer de viktigste trekk og utviklingstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, omdanninger fra ytelse til innskudd, leverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, uttak av pensjon fra 62 år, samt omfanget av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10166