Fafo-notater

Rapportsøk

Privat drift av omsorgstjenester
Gjennomgang av nyere forskning

Hanne Bogen

Fafo-notat 2011:22

Nettutgave

Fafo har over lengre tid arbeidet med problemstillinger relatert til bruk av konkurranse i offentlig sektor. Dette notatet trekker fram en del nyere forskning på feltet og tar spesielt for seg ulike former for konkurranse og privat drift av to omsorgstjenester, henholdsvis kommunale pleie- og omsorgstjenester for eldre og barneverntjenester. Det ser på konsekvenser for kvaliteten på tjenestene og ansattes arbeidsforhold, på omfanget av privat drift og om dette har økt. Notatet har i hovedsak søkelyset på situasjonen i Norge, men med et sideblikk til situasjonen i andre nordiske land.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10143