Fafo-notater

Rapportsøk

Useriøsitet i bemanningsbransjen
En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge

Fafo-notat 2010:05

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård

Dette notatet er en del av et større Fafo-oppdrag om inn- og utleie av arbeidskraft, og dreier seg om den useriøse delen av bemanningsbransjen. Vi forteller fire ulike historier om hvordan useriøs virksomhet i byggebransjen foregår. Gjennom en rekke informantintervjuer med ansatte i seriøse og useriøse bemanningsbyråer, myndighetene, entreprenører og partene i arbeidslivet, beskrives en del av arbeidslivet som er skjult for de fleste. Useriøsitet kommer i forskjellige former, og kan ramme både arbeidstakere i form av usikkerhet med hensyn til lønn og dårlige arbeidsvilkår, oppdragsgivere i form av dårlig utført arbeid og staten og fellesskapet gjennom unndragelse av skatter og avgifter. I notatet presenterer vi også informantenes vurdering av de ulike tiltakene som har blitt iverksatt for å hindre useriøsitet og sosial dumping.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 10101