Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»

Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju

Fafo-notat 2009:01

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Vil tjenestedirektivet ha implikasjoner for norsk arbeidsliv, og bør Norge reservere seg mot at direktivet blir en del av EØS-avtalen? Dette er temaer som har vært debattert i norsk samfunnsliv de siste årene. I et notat fra januar 2009 «Er garantier nok?» fremsetter De Facto kritikk mot St.prp. nr. 34 (2008–2009) om tjenestedirektivet, og som en del av dette kritiseres de konklusjoner som fremkom i Fafo-notat 2008:05 «Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping». Dette notatet tar utgangspunkt i og kommenterer den kritikken som fremføres av De Facto. Notatet er skrevet på oppdrag fra LO, og med bidrag fra professor Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10075