Skip to main content

Grønne tariffavtaler

Bøker |  2020
22. august 2020

Samarbeid mellom arbeidslivets parter er helt avgjørende for at de nødvendige tiltakene for å håndtere klimakrisen kommer i gang. Tiltakene må være demokratisk forankret, rettferdige og effektive. Her må fagbevegelsen ta ansvar. Tillitsvalgte på alle nivåer – fra hovedorganisasjonene og ned til tillitsvalgte på arbeidsplassen – må sette miljø på dagsorden og invitere arbeidsgiver til en diskusjon om hvilke tiltak som må iverksettes.

Boken gir innspill til hvordan en slik felles dugnad kan organiseres gjennom grønne bestemmelser i dagens tariffavtaler. Første del av boken gir bakgrunnsinformasjon om den norske arbeidslivsmodellen, mens del to presenterer aktuelle krav. Noen av kravene handler om de tillitsvalgtes rolle, andre er krav som hører hjemme i overenskomster og lokale avtaler. Alle kravene vil ha miljøeffekt, men det er bare når det gjelder transportkrav, at det har vært mulig å gjennomføre estimat på utslippsreduksjoner. Noen av kravene kan stilles allerede nå, mens andre trenger videreutvikling og konkretisering. Håpet er at boken vil stimulere til at dette arbeidet starter opp.

Oslo    Gyldendal    9788205538900

Bjergene, J. O. & Hagen, I. M. (2020) Grønne tariffavtaler. Oslo: Gyldendal

Fafo-forskere