Skip to main content
Gudmund Hernes

Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet

Delrapport 1 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

  • Fafo-rapport 2008:39
  • Fafo-rapport 2008:39

Industrialismen hadde to svære sosiale virkninger – for det første en økning i produksjonsmengden og varetilbudet, for det andre fremveksten av nye sosiale grupper og spenninger. Fagbevegelsen, som var et svar på denne utviklingen, satte sine krefter inn både for å endre fordelingen av godene og forholdene i arbeidslivet. Men siktemålet var også å bedre levekårene utenfor arbeidslivet – alt fra tid for familien til utdanning for ungene.

Forholdet mellom arbeidsliv og privatliv har også endret seg dramatisk de siste tiårene og slår ut i alt fra kvinners yrkesdeltakelse til omsorg for eldre foreldre. I denne rapporten beskrives disse omfattende sosiale forandringene og hvilke utfordringer dette nye samfunn stiller fagbevegelsen overfor.

Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

  • Publisert: 12. mars 2008
  • Ordrenr. 20081
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere