Skip to main content
  • Monica Lund og Jon Horgen Friberg

En inkluderende fagbevegelse?

Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant

  • Fafo-rapport 446
  • Fafo-rapport 446

Denne rapporten ser nærmere på innvandreres forhold til fagorganisering innenfor renholds- og hotell/restaurantbransjen. Det har gjennom forskning og i media blitt reist spørsmål ved hvorvidt fagbevegelsen er åpen og tilgjengelig for alle grupper arbeidstakere i Norge. Med denne studien forsøker vi å frembringe mer kunnskap om etniske minoriteters forhold til og opplevelse av norske fagorganisasjoner.
Spørsmål som belyses er blant annet:
· Hvilke forskjeller er det mellom innvandrere og nordmenns arbeidssituasjon?
· Har innvandrere andre motiver for å fagorganisere seg eller la være enn hva nordmenn har?
· Er innvandrere mer opptatt av individuelle fordeler ved medlemskapet?
· Har innvandrere andre interesser på arbeidsplassene enn øvrige arbeidstakere?
· Opplever innvandrere i like stor grad som norske arbeidstakere at fagforeningene fremmer deres interesser på arbeidsplassen?
· Når organisasjonene ut med informasjon til alle grupper av arbeidstakere?
· Blir innvandrere spurt om å ta på seg tillitsverv?
· Er noen grupper mer aktive i fagforeningenes virksomhet enn andre?
· Hva gjør klubber og forbund for å inkludere innvandrere i organisasjonene?
Analysen knyttes opp mot kjønn, etnisitet og strukturelle forhold i de to bransjene. Undersøkelsen er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant vestlige og ikke-vestlige arbeidstakere ved sju Oslo-bedrifter og kvalitative intervjuer med forbund, tillitsvalgte og bedriftsledelse.

  • Publisert: 22. februar 2004
  • Ordrenr. 446
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere