Fafo-notater

Rapportsøk

Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark

Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-notat 2016:15

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Modeller for finansiering av læreplasser - internasjonale erfaringer

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Jon Rogstad

Dette notatet handler om modeller for finansiering av lærlingeplasser. Spørsmålet som reises er hvorvidt det norske regimet for finansiering bør justeres etter en dansk modell. Forskjellen mellom de to regimene er at i Norge finansieres lærlingstøtten over skatteseddelen, mens den i Danmark finansieres gjennom en kollektiv ordning hvor alle virksomheter bidrar. I notatet diskuteres styrker og svakheter ved de to modellene. Fordelen med den danske ordningen er at virksomhetene får et større ansvar. Samtidig tar de danske bedriftene større del av omkostningene med å utdanne nye fagarbeidere ved at læretiden varer omtrent dobbelt så lenge.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10239