Skip to main content
Dag Olberg

Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler

  • Fafo-notat 2005:03
  • Fafo-notat 2005:03

I den samfunnspolitiske debatten får spørsmål om arbeidstid stadig sterkere aktualitet. I denne debatten inngår spørsmål om i hvilken grad norske arbeidstakere er innstilt på å være fleksible, og om arbeidsgivere benytter seg av eventuell vilje til fleksibilitet fra arbeidstakerne, samt diskusjon om alternative lokale arbeidstidsordninger. I debatten inngår også spørsmål om avtalemessige rammer for fleksible ordninger.

Første fase i prosjektet Avtalt tid? omhandlet vurderinger og erfaringer på sentralt hold i forbundene i LO, og kjennetegn ved arbeidstidskapitlene i de sentrale tariffavtalene ble diskutert.

Andre fase i prosjektet dreide seg om lokale arbeidstidsordninger. Casestudiene i dette notatet bygger på informantintervjuer med tillitsvalgte lokalt i virksomheter i privat og offentlig sektor. Tema er bakgrunnen for et utvalg forskjellige arbeidstidsordninger, hva slags typer ordninger det dreier seg om, tillitsvalgtes vurderinger, og hvordan lokale arbeidstidsordninger er regulert gjennom lokale og sentrale avtaler.

  • Publisert: 3. januar 2005
  • Ordrenr. 762
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere