Fafo-notater

Rapportsøk

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse
Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Jon Anders Drøpping

Fafo-notat 2005:19

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

I dette notatet presenteres resultatene fra en undersøkelse av hvordan kommunene ivaretar
sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv (jf.  sosialtjenestelovens paragraf 4-5).

Utgitt: 2005 Id-nr.: 778