Skip to main content
  • Eli Feiring

Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter

  • Fafo-notat 1995:12
  • Fafo-notat 1995:12
Fafos evalueringsprosjekt løper i tolv måneder fordelt over to år. Fordi utviklingen av nye arbeidsmåter er en tidkrevende prosess, er det hensiktmessig å dele evalueringsprosjektet i to faser med om lag ett års opphold. Vi har funnet det nyttig å oppsummere første fase av evalueringen i denne delrapporten. Det tas utgangspunkt i data innsamlet i perioden november 1994 – april 1995. Funnene som er gjort er gyldige for denne perioden. Rapporten vil inngå som en del av en sluttrapport etter at neste fase av evalueringsprosjektet er gjennomført.
Siktemålet med Fafos evalueringsprosjekt er å skaffe prosessinnsikt fra trygdekontorer som deltar i stønadsfaglige utviklingsprosjekter (SUP), slik at erfaringer kan overføres til andre kontorer. Vi har i hovedsak lagt vekt på å synliggjøre «gode» erfaringer. Med dette forstår vi kunnskap om hvordan endringsprosessen kan møtes av kontorets ledelse og den enkelte medarbeider, slik at utstøting av og mistrivsel blant medarbeiderne unngås.
  • Publisert: 10. januar 1995
  • Ordrenr. 856