Fafo-notater

Rapportsøk

Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen)

Siv Øverås

Fafo-notat 2003:22

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

På Tøyen DPS har Lovisenberg Diakonale sykehus startet opp et bydekkende behandlingsprosjekt for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk. Tiltaket er et metodeutviklingsprosjekt som har fått fem år på seg til å prøve ut og utvikle en behandlingsmodell somegner seg for pasientgruppen.

Tradisjonelt er denne pasientgruppen blitt møtt på motstridende måter innen rusomsorg og psykisk helsevern. Samarbeidet mellom de ulike involverte instanser er ikke godt nok, oftemed fatale konsekvenser for pasientene. Behandlingsteamet på Tøyen er tverrfaglig sammensatt,og jobber oppsøkende og intensivt med hver enkelt pasient over en periode på to år. Prosjektetsfaglige forankring ligger i den såkalte New Hampshire-modellen, hvor tanken er at ett og sammebehandlingsmiljø skal kunne møte både de rusrelaterte, de psykologiske og de sosiale problemene samtidig og over tid. Målet med behandlingsteamets innsats er at pasientene etter hvert skal etablere relasjon til og muligheter innenfor det etablerte hjelpe og behandlingsapparatet.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 720