Fafo-notater

Rapportsøk

Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov?
En undersøkelse av skiftarbeidernes ønsker for utformingen av skiftordningen ved Follum fabrikker

Thore K. Karlsen

Fafo-notat 1999:01

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Fafo gjennomførte i april/ mai 1998 en undersøkelse av de ansattes ønsker om utformingen av den helkontinuerlige skiftordningen ved Follum fabrikker.

Ved Follum var det per 1.1.1997 blitt innført en ny skiftordning med støtte fra et knapt flertall blant de ansatte. Denne ordningen syntes det å være en utbredt misnøye med. Imidlertid var det uklart hvorvidt misnøyen gjaldt selve ordningen eller måten avstemningen blant de ansatte var blitt gjennomført på. Det var ikke mulig å få oppklart dette spørsmålet verken i den arbeidsgruppen som ble nedsatt for å utforme og følge undersøkelsen, eller gjennom selve undersøkelsen. En oppklaring ville ha krevd en intervjuundersøkelse med åpne svarkategorier, noe prosjektet verken hadde tid eller ressurser til. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert på et møte i arbeidsgruppen for arbeidstid like før fellesferien.

Resultatet av dette møtet var et vedtak om at Fafo skulle lage en kortrapport som skulle danne grunnlaget for den videre diskusjonen i gruppen.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 613