Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk

Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring – delrapport 2

  • Fafo-notat 2010:10
  • Fafo-notat 2010:10
Formålet med det treårige prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” har vært å rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre og bestå norskopplæringen i Oslo kommune. Målsettingene for satsingen er å øke rekrutteringen til, bedre kvaliteten på og øke antallet innvandrere som fullfører og består norskopplæringen. Fafo har evaluert satsingen, og det er en viktig målsetting at funn og vurderinger tilbakeføres til aktørene i og rundt skolene underveis.
Fafos evaluering startet medio 2009 og har pågått fram til høsten 2011. Vi har belyst blant annet følgende spørsmål:

    Arbeides det effektivt mot delmålene for hvert tiltak og nås disse?
    Hvilke faktorer fremmer eller hemmer måloppnåelsen i prosjektet?
    Har tiltakene tilsiktet virkning i forhold til hovedmålene?
    Hvordan jobbes det i organisasjonen med at tiltakene skal bli en del av skolens drift og innhold?
  • Publisert: 8. januar 2010
  • Ordrenr. 10106