Fafo-notater

Rapportsøk

Læring som tillitsvalgt

Ragnhild Steen Jensen

Fafo-notat 2019:26

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: Tillitsvalgtopplæring / Mestertillitsvalgt

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

En tillitsvalgt skal mestre mange oppgaver, og kompetanse er viktig for å fylle tillitsvalgtrollen. I dette notatet undersøker vi hvordan tillitsvalgte har ervervet seg slik kompetanse. Det handler om organisert opplæring, som deltakelse på ulike kurs i regi av fagbevegelsen, men også om uformell læring som skjer gjennom det daglige arbeidet. Gjennom kvalitative intervjuer med tillitsvalgte på ulike nivåer og på tvers av sektorer og bransjer finner vi at de tillitsvalgte vurderer begge typer læring som viktig. De anser likevel det praktiske tillitsvalgtarbeidet som særlig verdifullt. I dette inngår det konkrete arbeidet med saker fra medlemmene, samt praksisfellesskapet mellom tillitsvalgte på virksomhetsnivå, i forening og forbund.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10316