Fafo-notater

Rapportsøk

Norske lederlønninger 1998–2004

Håvard Lismoen

Fafo-notat 2006:04

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Åpenhet og tilgjengelighet av informasjon er viktige demokratiske prinsipper. Innenfor de fleste samfunnsområder stilles det krav til åpenhet rundt forhold som har betydelige samfunnsmessige konsekvenser. I Norge hvor demokratiet er tuftet på bred deltakelse fra arbeidslivets parter, er det prinsipielt viktig med åpenhet rundt forhold som har betydning for fordelingen av de goder og verdier som produseres i samfunnet. Lønnfastsettelse og lønnsutvikling er et tema som ofte preger nyhetsbildet, spesielt i forkant av de årlige lønnsoppgjørene. Ved jevne mellomrom dukker det opp oversikter over lederlønnsutviklingen i Norge. Forskningsstiftelsen Fafo etablerer på oppdrag for Landsorganisasjonen i Norge (LO) en indeks over lederlønninger i de største norske bedriftene. Dette notatet baserer seg på dataene i denne indeksen, og beskriver kunnskapsstatus, dataomfang, og utviklingen i lederlønninger i identifiserbare selskaper i Norge fra og med 1998.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 793