Fafo-notater

Rapportsøk

Overføringsflyktninger – uttak og integrering

Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen

Fafo-notat 2001:08

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Dette notatet er resultat av et prosjekt finansiert av Kommunal og regionaldepartementet. Utgangspunktet var et ønske om å etablere et bredere kunnskapsgrunnlag for å vurdere modellene for uttak, mottak og bosetting av overføringsflyktninger. Notatet belyser fire hovedspørsmål: 1) Hvordan velges overføringsflyktninger ut, og hvordan ivaretas hensynet til integrering i kommunene i den faktiske utvelgelsen av overføringsflyktninger? 2) Er det systematiske forskjeller mellom overføringsflyktninger og asylsøkere som kan påvirke mulighetene for vellykket integrering i de to gruppene? 3) Hvordan kommuniseres kommunenes erfaringer med overføringsflyktninger tilbake til de myndighetene som er ansvarlige for uttaket? 4) Hva slags informasjon får overføringsflyktninger før bosetting, og under hvilke betingelser blir denne informasjonen gitt? Notatet er basert på en sammenstilling både av tidligere innsamlet materiale fra Fafos undersøkelser innenfor temaområdet, og nye kvalitative intervjuer med spesifikt søkelys på uttak og bosetting av overføringsflyktninger.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 664