Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Realkompetanse i varehandelen

En følgeevaluering

  • Fafo-notat 2018:10
  • Fafo-notat 2018:10

Myndighetene og partene i arbeidslivet har et felles ønske og mål om utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet, og som kan bygge bro mellom læring i arbeidslivet og utdanningssystemet. Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet har finansiert et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Prosjektet ble igangsatt våren 2017 med Virke som prosjektleder, i samarbeid med LO, YS og NHO. I dette notatet beskriver vi hvordan prosessen med å utvikle en modell og metode for å beskrive kompetanse i varehandelen har vært gjennomført, og vi gir en kort vurdering av metoden og av modellen.

  • Publisert: 11. april 2018
  • Ordrenr. 10275

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Virke