Skip to main content
 • Kari Folkenborg

Realkompetanse og tilpasset utdanning

Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

 • Fafo-notat 2003:09
 • Fafo-notat 2003:09
Dette notatet handler om erfaringene fra fire fylker, med å bruke dokumentert realkompetanse fra arbeidslivet som grunnlag for inntak og avkorting av videregående utdanning for voksne. Dokumentasjonen av den enkeltes realkompetanse er utarbeidet ved hjelp av et verktøy som er utviklet av Teknologibedriftenes Landsforening og Fellesforbundet. Evalueringen bygger på erfaringer med bruk av verktøyet fra ressurssentre, bedrifter og ansatte som har brukt dokumentasjonen som grunnlag for avkortet utdanning fram mot fagbrev. I notatet drøftes erfaringene fra de fire fylkene i forhold til følgende problemstillinger:

 • Hvilken verdi har dokumentasjonsgrunnlaget fra bedriftene for inntak til og avkorting av utdanningsløp på videregående skole og teknisk fagskole?
 • Hvilke konsekvenser har det for ressursbruken ved utdanningsinstitusjonene at søkerne har dokumentert realkompetanse fra bedriftene?
 • I hvilken grad kan dokumentasjon fra bedrift brukes som grunnlag for å gi et utdanningstilbud som er tilpasset den enkeltes realkompetanse? Hvilke hindringer og problemer opplever utdanningsinstitusjonene ved å bruke dokumentasjonen fra bedriftene som grunnlag for inntak, avkorting og utforming av tilpassede løp?
 • Hvilke hindringer opplever søkerne får å få godskrevet sin realkompetanse?
 • Er det behov for tilpasninger i utdanningsinstitusjonenes inntaks- og avkortingspraksis, eller i dokumentasjonsskjema og dokumentasjonsprosesser i bedriftene, for å redusere hindringer og problemer ved inntak til utdanningssystemet?
 • I hvilken grad vil tilpasninger av dokumentasjonsordningen komme i konflikt med målsetninger og bruksområder for dokumentasjonsordningen i arbeidslivet, og hvordan vil dette kunne påvirke legitimiteten av ordningen i arbeidslivet?

Til slutt i notatet foretas en samlet vurdering av nytteverdi og bruk av DRA-dokumentasjonen sett fra ressurssentrenes og skolenes, bedriftenes og den enkelte deltakers ståsted. Behovet for samordning og videreføring av erfaringer som er gjort med dokumentasjonsordninger i arbeidslivet blir også belyst.
 • Publisert: 11. januar 2003
 • Ordrenr. 707
Last ned publikasjonen