Fafo-notater

Rapportsøk

Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien
Vurdert ved hjelp av sosial indikatortilnærming

Siv Øverås

Fafo-notat 2000:19

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Dette notatet er et resultat av et delprosjekt om psykiatri i inntektssystemet for fylkeskommunene, som kom i stand på initiativ fra Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og SINTEF/Unimed/NIS, og hovedformålet har i henhold til oppdraget totalt sett vært å utvikle (generelle) kriterier som kan forklare variasjoner i ressursinnsatsen mellom fylkeskommunene, slik at eventuelle kostnadsulemper eller fordeler ved å gi et likeverdig psykiatrisk tjenestetilbud fanges opp. Hensikten med Fafos del av prosjektet (som presenterers i dette notatet), er å komme nærmere en forståelse av særtrekk ved situasjonen i Oslo og Finnmark som sannsynliggjør større sykelighet og større behandlingsbehov, og som dermed påkaller behov for ekstra ressurser til psykiatrien i de to fylkene.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 652