Skip to main content
  • Geir Veland

Tjenestepensjoner i endring

Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011?

  • Fafo-notat 2012:20
  • Fafo-notat 2012:20

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjeneste­pensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002–2011, og er en videreføring av tilsvarende notat i 2011. Notatet presenterer de viktigste trekk og utviklingstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, omdanninger fra ytelse til innskudd, leverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, uttak av pensjon fra 62 år, samt omfanget av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.

  • Publisert: 17. januar 2012
  • Ordrenr. 10166
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet