Fafo-notater

Rapportsøk

Tjenestepensjoner i endring
Det private tjenestepensjonsmarkedet anno 2010

Geir Veland

Fafo-notat 2011:24

Nettutgave

Prosjekt: Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002–2010. Notatet presenterer de viktigste trekk og endringstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, omdanninger fra ytelse til innskudd, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, leverandørenes markedsandeler, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, uttak av pensjon fra 62 år, samt omfanget av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet fortsatt er i endring.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10145