Skip to main content
  • Sigmund Aslesen og Arild H. Steen

Riksvei 1 som maritim karrierevei

Om arbeidsmarkedet i innenriks sjøfart

  • Fafo-notat 2003:08
  • Fafo-notat 2003:08
Dette notatet omhandler arbeidsmarkedet i innenriks sjøfart. I notatet presenteres hovedresultatene fra en spørreundersøkelse blant ansatte i innenriks sjøfart, det foretas en særskilt analyse av avgangsproblematikken og drøftes tiltak for å styrke rekruttering og beholde personell i innenriksfarten. I notatet redegjøres det i tillegg for hovedtrekkene ved innenriks sjøfart.

Notatet er resultat av et prosjekt der Rederienes Landsforening og Norsk Sjømannsforbund henvendte seg til Fafo med forespørsel om en kartlegging av hvordan arbeidstakerne i innenriks sjøfart opplevde arbeidssituasjonen, hvilke framtidsutsikter de hadde samt deres vurderinger av næringens utfordringer. Prosjektet løper ut av fire problemstillinger:

1. Hva er bakgrunnen for sjøfolkenes yrkesvalg?
2. Hvordan opplever sjøfolkene arbeidsmiljø og arbeidsorganisering i innenriks sjøfart?
3. Hva er bakgrunnen for mobiliteten blant sjøfolk i innenriksfarten, hvor omfattende er mobiliteten og hva kjennetegner dem som ønsker å skifte jobb?
4. På bakgrunn av kunnskap om mobiliteten – er det mulig å komme med anbefalinger for å styrke innenriksfartens muligheter til å beholde arbeidskraften?
  • Publisert: 10. januar 2003
  • Ordrenr. 706
Last ned publikasjonen