Publikasjoner

Rapportsøk

Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon
Doktorgradsavhandling

Espen Dahl

Fafo-rapport 170

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Formålet med denne avhandlinga er å beskrive og forklare sosial ulikheter i helse i den norske befolkninga. Avhandlinga viser at blant voksne norske menn har forskjellen i dødelighet mellom yrkesklassene økt i perioden 1960 - 1985.

Generelt er helseforskjellene mellom ulike yrkesklasser større enn tidligere antatt, spesielt blant kvinner. En viktig grunn er at mobiliteten i og ut av arbeidsmarkedet er helsebetinget, og dette har tidligere undersøkelser i liten grad tatt hensyn til. Framtidig forskning bør derfor utvikle metoder som fanger opp ulike former for helsebetinget mobilitet.

Et mål i norsk helsepolitikk er å jevne ut helseforskjellene mellom ulike sosiale grupper. Resultatene fra avhandlinga tyder på at det er langt fram, og at utviklingen på visse områder går i gal retning.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 170