Skip to main content
Liv Jorunn Stokke

Uførepensjonistar i offentleg sektor

  • Fafo-rapport 153
  • Fafo-rapport 153

Denne rapporten rettar søkjelyset mot veksten i talet på uførepensjonistar i offentleg sektor på åttitalet. Veksten førte ikkje berre til auka utgifter i folketrygda, men også i dei to offentlege pensjonskassene Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.

Hovudspørsmåla som blir svara på i rapporten, er:

  • Kva kan forklare den sterke veksten i uførepensjonistar i offentleg sektor på åttitalet?
  • Kva er det som kjenneteiknar uførepensjonistane i offentleg sektor?
  • Kva etats-/stillingsgrupper kjem dei frå?
  • Publisert: 22. januar 1993
  • Ordrenr. 153