Fafo-tv
Opptak fra 1. september, Fafofrokost: Når mamma eller pappa blir utvist

Hva skjer med barn når en av deres foreldre skal utvises fra Norge? Blir deres rett til å bli hørt ivaretatt av dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis? En ny evaluering fra Fafo viser at måten arbeidet med utvisningssaker er organisert på i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda utgjør barrierer for å høre barn direkte. På dette frokostseminaret presenterte vi den nye rapporten, og det var debatt om hvordan norske myndigheter best kan legge til rette for høring av barn i slike saker.