Skip to main content

Nyhet

When waiting turns violent

News | 16 April 2020 | Alf Tore Bergsli

En ny bok, utgitt av Manchester University Press, utforsker spenningene som oppstår i velutbygde velferdsstater når de står overfor store migrasjonsstrømmer. Nerina Weiss har bidratt med et kapittel om det som på norsk kan oversettes til «Ventingens traumer: å forstå volden i den velvillige velferdsstaten».

Her ser Weiss på erfaringene fra flyktninger som har fått asyl, men som har ventet på bosetting i norske kommuner i årevis. Hun undersøker hvordan denne ventetiden oppleves, og om og hvordan dette påvirker deres forhold til den norske staten. Hun hevder at flyktninger som venter på bosetting ofte opplever velferdsstaten som uoverveid, uaktsom og til tider som voldelig.

A new book, published by Manchester University Press, explores the tensions that emerge within strong welfare states when faced with large migration flows. Nerina Weiss has contributed with a chapter on “The trauma of waiting: understanding the violence of the benevolent welfare state”.

In her chapter, Weiss focuses on the experiences of refugees who have received asylum, but who have been waiting for resettlement in Norwegian municipalities for years. She investigates how this waiting is experienced, and whether and how this affects their relationship to the Norwegian state. She argues that refugees waiting for resettlement often experience the welfare state as imponderable, negligent and, at times, as utterly violent.

Publisert: 16 April 2020