Skip to main content

Nyhet

Polarization or upgrading? Mixed tendencies in the Nordic labour markets

News | 27 May 2020 | Alf Tore Bergsli

En utvidet og oppdatert artikkel i Nordic Future of Work-prosjektet analyserer spørsmålet om yrkesstrukturen i de nordiske arbeidsmarkedene endrer seg i retning av oppgradering eller polarisering. Basert på data fra 2000 til 2015 viser resultatene klare tendenser til polarisering i Danmark, spesielt etter 2008-krisen, mens «oppgradering» er den dominerende tendensen i Norge de siste årene. Tendensene i Finland og Sverige ligger mellom disse to landene. I Sverige finnes det klar oppgradering i offentlig sektor og i produksjon av varige varer– mens beskjedne tegn på polarisering finnes i privat sektor som helhet.

Ved å studere yrkesendringene mer detaljert, finner forskerne noen bevis som tyder på at teknologisk endring er en primær kilde til endring, men også indikasjoner på at politiske og økonomiske faktorer bør tas i betraktning for å forstå endringer i det nordiske yrkeslivet.

An extended and updated paper in the Nordic Future of Work project studies whether the occupational structure in Nordic labour markets is changing in the direction of upgrading or polarization. Based on data from 2000 to 2015, the results show clear tendencies towards polarization in Denmark, especially after the 2008 crisis, while upgrading is the dominant tendency in Norway in recent years. The tendencies in Finland and Sweden lie between these two countries.  In Sweden, clear upgrading is found in the public sector and in production of tangible goods, while modest signs of polarization is found in the private sector as a whole.

By studying the occupational changes in more detail, the researchers find some evidence suggesting that technological change is a main driver of change, but also indications that political and economic factors should be taken into consideration to understand occupational change in the Nordic region.

Publisert: 27 May 2020