Skip to main content

Nyhet

Cooperation for better inclusion and welfare services

News | 25 June 2020 | Alf Tore Bergsli

Denne artikkelen av Fafos Anne Inga Hilsen og Tonny Kværne (Sykehuset i Vestfold), utforsker hvordan man kan fremme tverrfaglig samarbeid mellom helsepersonell og fagfolk innen velferdstjenester gjennom prosjekt-organisasjon («Inter-professional collaboration project») med mål om å inkludere arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne.

Gjennom et deltakende forskningsdesign (aksjonsforskning) sentrert rundt tre arbeidsmøter i løpet av en 6-måneders periode, undersøkte prosjektmedlemmene hvordan de kunne forbedre sin praksis og bedre støtte brukerne av tjenestene. Artikkelen er baset på en masteroppgave ved Universitetet i Sørøst-Norge.

This article by Anne Inga Hilsen and Tonny Kværne explores how to promote inter-professional collaboration between health professionals and welfare professionals in a project organisation (the Inter-professional collaboration project IPC-project) aimed at work life inclusion for people with reduced work ability.

Through a participative research design (action research) centred on a series of three workshops during a 6-month period, the project members explored how they could improve their practice and better support the users of the services.        The article is based on a Master thesis at the University of South-Eastern Norway.

Publisert: 25 June 2020