Skip to main content
  • Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen

De nye tjenestepensjonene

  • Fafo-rapport 529
  • Fafo-rapport 529

Det norske markedet for tjenestepensjoner gjennomgår store endringer. Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) sikrer alle arbeidstakere som oppfyller kravene til opptak, en tjenestepensjonsordning fra 1. juli 2006. Norge vil derfor være et av få land som vil ha full tjenestepensjonsdekning også i privat sektor. Samtidig omdanner en rekke bedrifter sine tradisjonelle ytelsesbaserte pensjonsordninger til innskuddsbaserte spareordninger. Rapporten gir en bred gjennomgang av de endringer som skjer i tjenestepensjonsmarkedet, analyserer de underliggende mekanismene ved disse endringene og drøfter framtidige utviklingstrekk med utgangspunkt i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes pensjonspolitiske strategier.
Sentrale problemstillinger i rapporten er:

  • I hvilken grad endrer bedrifter sine eksisterende pensjonsordninger både når det gjelder overgang fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner og forsikringsdekninger knyttet til uførhet, etterlatte og barn?
  • Hvilken type tjenestepensjonsordning vil bedrifter som tidligere ikke har hatt en ordning velge?
  • Hvilke begrunnelser har bedrifter for å endre sin pensjonsordning?
  • Hvordan vurderer partene i arbeidslivet de pågående endringer i markedet for tjenestepensjoner?
  • Ut fra dette, hva er sannsynlige utviklingstrekk i det norske tjenestepensjonsmarkedet?
  • Published: 22. February 2006
  • Ordering ID: 529