Skip to main content
  • Sigmund Aslesen

Dra til sjøs

Om lærlinger i maritime fag

  • Fafo-notat 2003:15
  • Fafo-notat 2003:15

Dette notatet omhandler lærlinger i maritim utdanning. I notatet presenteres hovedresultater fra en spørreundersøkelse rettet mot tidligere maritime lærlinger (lærlingundersøkelsen), det fremlegges funn fra en egen spørreundersøkelse rettet mot tidligere maritime lærlinger som hadde avbrutt lærlingkontrakten (avbruddsundersøkelsen) samt resultater fra en database basert på registeropplysninger om maritime lærlinger (lærlingdatabasen). I notatet redegjøres for det maritime utdanningssystemet, det foretas en særskilt analyse av avbruddsproblematikken blant maritime lærlinger og det drøftes tiltak for å sikre rekrutteringen av utdannede sjøfolk i framtida.

Notatet er resultat av et prosjekt der de maritime opplæringskontorene, i sammen med Rederienes Landsforening, Norges Rederiforbund og Teknologibedriftenes Landsforening, henvendte seg til Fafo med forespørsel om et prosjekt som skulle belyse gjennomstrømningen av lærlinger innenfor de maritime fagene. Prosjektet løper ut av fem problemstillinger:
1. Hva er bakgrunnen for maritime lærlingers utdanningsvalg?
2. Hvordan opplever de opplæringen som foregår i skole og bedrift/rederi?
3. Hva er bakgrunnen for at en del lærlinger avbryter den maritime utdanningen, hvor omfattende er dette og hva kjennetegner de som avbryter utdanningen eller som vurderer å gjøre det?
4. Hvordan vurderer lærlingene egne og næringens framtidsutsikter?
5. På bakgrunn av kunnskap om maritime lærlinger og den maritime fagutdanningen – er det mulig å komme med anbefalinger om hva som må til for å sikre rekrutteringen av utdannede sjøfolk?

  • Published: 17. January 2003
  • Ordering ID: 713