Skip to main content
  • Inger Marie Hagen

Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter

  • Fafo-notat 2021:08
  • Fafo-notat 2021:08
Ansattes rett til å velge representanter til selskapets styre er en viktig del av det norske bedriftsdemokratiet. Også ansatte som jobber i offentlig eide virksomheter som helseforetak, universitet og høgskoler, statsforetak, kommunale foretak og interkommunale foretak, er dekket av regler om slik representasjon.
 
I dette notatet rettes for første gang søkelyset mot denne gruppen ansatterepresentanter. To spørsmål står sentral: i) blir rettighetene bruk, er de ansatte representert i styret i disse virksomhetene? ii) i hvilken grad gir styreposisjonen innflytelse? Datagrunnlaget er en nettbasert spørreundersøkelse. Analysen viser at ordningen er på plass i de virksomhetene som oppfyller kravene til slik representasjon. Videre gir ansatterepresentantene uttrykk for at posisjonen gir en viss grad av innflytelse, men også at mange representanter spiller en passiv rolle i styret. 
 
Notatet er en del av et prosjekt om arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. 
  • Published: 27. April 2021
  • Ordering ID: 10345

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet