Skip to main content
  • Erika Braanen Sterri

Kapasitet i integreringsapparatet

  • Fafo-notat 2016:06
  • Fafo-notat 2016:06

Hvilken kapasitet har kommunene i integreringsapparatet, hvor ligger de potensielle utfordringene og hva planlegges av utvidelser? I dette notatet kartlegges og analyseres kommunenes vurderinger av egen beredskap til å håndtere økte asylankomster. Det er skrevet på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Published: 6. May 2016
  • Ordering ID: 10230

Fafo researchers