Skip to main content
  • Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

  • Fafo-notat 2017:10
  • Fafo-notat 2017:10

Det er nå 13 år siden den første, store EU-utvidelsen. Da ble Polen, Latvia, Litauen, Estland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn innlemmet i det indre markedet. I 2007 kom Bulgaria og Romania med, og Kroatia i 2013. Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Vi har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen. I bedriftene er det personalansvarlig eller daglig leder som har svart på spørsmålene. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse i perioden november 2016 til mars 2017, og omfatter bedrifter med 10 ansatte eller flere. Spørreundersøkelsen er finansiert gjennom fagbevegelsesprogrammet til Fafo. Analysene av tallene er finansiert av Fafo Østforum. Notatet er basert på en presentasjon som ble holdt i Fafo Østforum 8. juni 2017.

  • Published: 12. June 2017
  • Ordering ID: 10260