Skip to main content
  • Hanne Bogen og Hedda Flatø

Offentlig og privat tjenesteproduksjon

Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner

  • Fafo-notat 2015:06
  • Fafo-notat 2015:06
I dette notatet tar vi for oss ideelle aktører i helsesektoren, med vekt på sykehus.
Vi ønsker å undersøke hva eksisterende forskning kan bidra med når det gjelder å forstå hvordan – og om – ideelle sykehus skiller seg fra offentlige og kommersielle aktører. For å gjøre en slik sammenligning er det avgjørende å ha en samstemt definisjon av hvem de ideelle aktørene er, og å ha statistikk for alle de tre kategoriene av sykehus. Vi finner at disse forutsetningene ikke er tilstrekkelig oppfylt i dag, og vi belyser en del av dilemmaene i foreliggende statistikk.
  • Published: 23. June 2015
  • Ordering ID: 10217