Skip to main content
Geir Veland

Tjenestepensjoner i endring

Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet

  • Fafo-notat 2010:22
  • Fafo-notat 2010:22
Dette notatet gir en oversikt over utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge i perioden 2002 – 2009. Notatet presenterer de viktigste trekk og endringstendenser, både hva gjelder forholdet mellom ytelses- og innskuddspensjoner, innskuddssatser og ytelsesnivåer, kapital i ordningene, individuelt investeringsvalg, supplerende forsikringsdekninger, omdanninger fra ytelse til innskudd, samt hva som skjer internasjonalt. Notatet viser at det private tjenestepensjonssystemet er i endring.
  • Published: 15. January 2010
  • Ordering ID: 10118
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet