Skip to main content
  • Mona Bråten

Arbeidstakere som jobber alene

HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund

  • Fafo-rapport 2018:07
  • Fafo-rapport 2018:07

I denne rapporten belyser vi spørsmål om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved alenearbeid. Undersøkelsen er gjennomført over nett blant medlemmer i fem LO-forbund. Alenearbeid er definert som den tiden man jobber alene uten kolleger i nærheten. 62 prosent svarer at de jobber alene i cirka en fjerdedel av tiden eller mer. Mye av alenejobbingen skjer på kveld eller natt, og ansatte kan i liten grad selv velge om de vil jobbe alene eller sammen med kolleger. Det tegner seg et bilde av betydelige fysiske og psykososiale utfordringer, redsel for uønskede hendelser og risiko for skade og ulykke ved alenearbeid. Ledelsen synes i mange tilfeller å være lite opptatt av disse utfordringene, noe som kan være brudd på premissene for alenearbeid i arbeidsmiljøloven.

Sammendrag

I denne rapporten belyser vi spørsmål vedrørende utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved alenearbeid. Alenearbeid er definert som den tiden man jobber alene uten kolleger i nærheten. Undersøkelsen er gjennomført med en nettbasert spørreundersøkelse blant medlemmer i følgende fem forbund tilknyttet LO: Handel og Kontor (HK), Norsk Transportarbeiderforbund (Transportarbeiderforbundet, NTF), Fagforbundet, Industri Energi (IE) og Norsk Jernbaneforbund (Jernbaneforbundet, NJF). Spørsmålene vi stiller, er: I hvilken grad utfører medlemmer i disse forbundene alenearbeid? Hvordan vurderer de HMS-utfordringene knyttet til det å jobbe alene? Og hvordan blir HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid fulgt opp av virksomheten? Forskningsprosjektet om HMS-utfordringer ved alenearbeid har bestått av to delprosjekter. Den første delen var en kunnskapsstatus som er presentert i Fafo-notat 2016:22 HMS-utfordringer ved alenearbeid. En kunnskapsstatus (Bråten 2016). Denne rapporten bygger videre på funn og erfaringer fra det første delprosjektet, hvor de samme forbundene deltok.

Totalt svarer 62 prosent av medlemmene som deltok i spørreundersøkelsen, at de har en jobb som innebærer at de jobber alene uten kolleger i nærheten i cirka en fjerdedel av tiden eller mer. Blant disse er andelen som svarer at de jobber alene nesten hele tiden, 27 prosent. Det er store forskjeller mellom forbundene når det gjelder omfanget av alenearbeid. Andelen som jobber alene nesten hele tiden, er størst blant medlemmene i Transportarbeiderforbundet med 54 prosent. Andelen som selv kan bestemme om de vil jobbe alene eller sammen med kolleger, er svært liten i alle fem forbund. Det indikerer at alenearbeid i de fleste tilfeller ikke er noe den ansatte selv har valgt, men en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert.

Vi har stilt spørsmål om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid med utgangspunkt i Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell, hvor fysiske, psykososiale og organisatoriske sider ved arbeidsmiljøet inngår. Hva angår fysiske utfordringer, tegner våre data et bilde av at mange synes det er vanskelig å ta nødvendige pauser for å gå på toalettet eller å få tid til å spise i løpet av arbeidsdagen når de jobber alene. Spørsmål knyttet til sikkerhet er viktig når ansatte jobber alene. Redsel for å bli utsatt for vold eller trusler fra kunder eller brukere er en utfordring for mange som jobber innen service- og omsorgsyrker. Flere i slike yrker benyttet det åpne svarfeltet i undersøkelsen til å beskrive situasjoner og sikkerhetsutfordringer knyttet til vold og trusler fra kunder og brukere. Alt i alt gir undersøkelsen et inntrykk av at de fysiske utfordringene samt redsel for uønskede hendelser og risiko for skade og ulykke er betydelige HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid blant medlemmer i de aktuelle forbundene.

Arbeidsmiljøloven legger vekt på at psykososiale risikofaktorer også skal vurderes ved alenearbeid. I spørreundersøkelsen kommer det tydelig fram at alenearbeid også kan ha noen implikasjoner for det psykososiale arbeidsmiljøet. Blant spørsmålene knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet var spørsmålet om man ønsket mer kontakt med kolleger, det som fikk størst oppslutning uavhengig av forbund. Blant ansatte i tekniske yrker og innen helse- og omsorgssektoren var det flere som brukte det åpne svarfeltet til å beskrive redsel for å gjøre feil i arbeidet når de jobbet alene, og hvordan dette kunne medføre fatale konsekvenser for liv og helse.

Hva angår organisatoriske arbeidsmiljøutfordringer, viser undersøkelsen at mye av alenejobbingen skjer på kveld eller natt, og mange opplever det vanskelig å tilkalle hjelp fra en kollega eller sjefen hvis det skulle være behov for bistand. I mange tilfeller er det også vanskelig å skaffe vikar ved korttidsfravær, særlig gjelder dette for medlemmer i Fagforbundet og i Handel og Kontor.

Ulike HMS-konsekvenser av alenearbeid kan påvirke helsen og hvordan man trives på jobben. En relativt stor andel svarer at de opplever stress når de jobber alene. Andelen som mener de har helseplager som helt eller delvis skyldes alenejobbing, er på om lag 20 prosent i flere av forbundene.

Informantene i de fem forbundene tegner et generelt bilde av at virksomhetens ledelse har liten interesse for HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid. Det kan være et brudd på premissene for alenearbeid i arbeidsmiljøloven § 4-1 (3) og § 4-3 (2), hvor det stilles visse krav om at både fysiske og psykososiale risikofaktorer skal vurderes ved alenearbeid. Drøyt halvparten av alle informantene uavhengig av forbund svarer likevel bekreftende på spørsmålet om det var satt inn sikkerhetstiltak for arbeid som utføres alene. Overvåkningskamera og kommunikasjonsutstyr var de sikkerhetstiltakene som en størst andel nevner var blitt tatt i bruk for økt sikkerhet omkring arbeid som utføres alene.

  • Published: 27. April 2018
  • Ordering ID: 20656

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • LO